Magazin Trčanje
VijestiŠto vam san govori o zdravlju i načinu života?

Što vam san govori o zdravlju i načinu života?

Zdrav životni stil izgrađen je na temeljima dobrog sna. Dobar san priprema vas za uspjeh i s mentalnim zadacima i s tjelesnim izazovima. Spavanje je također važno za imunološki sustav koji pomaže izbjeći bolest i brži oporavak. Popis blagodati povezanih s dobrim snom praktički je beskrajan.

Procjenjuje se da više od trećine odraslih nedovoljno spava svake noći. Mnogi su zabrinuti da su loši trendovi spavanja u porastu. Studija iz 2015. pokazala je da se broj Amerikanaca koji su sami prijavili da spavaju manje od 6 sati noću gotovo udvostručio između 1985. i 2012. s 38,6 milijuna na 70,1 milijuna ljudi.

S obzirom na važnost spavanja i koliko je lako skrenuti s puta, jedno je sigurno – uvid u kvalitetu sna je prednost. Praćenje spavanja pomaže vam da i dalje budete odgovorni prema sebi. Možete uočiti mogućnosti za poboljšanje prije nego što vam loš san postane navika.

Napredno praćenje sna s ocjenom spavanja

Rezultati spavanja novi su dodaci na kompatibilnim Garmin satovima s naprednim praćenjem sna. Uključujući Venu 2 seriju, fēnix 6 i fēnix 6 solar seriju, Descent MK2 seriju, tactix Delta seriju, Enduro, Forerunner 745, Forerunner 945 seriju i MARQ seriju.

Napredno praćenje spavanja dizajnirano je da prepozna kada zaspite, kada se probudite i faze spavanja kako se javljaju tijekom noći. To uključuje lagane, duboke i REM faze spavanja.

Faze spavanja identificiraju se pomoću kombinacije otkucaja srca, varijabilnosti otkucaja srca, brzine disanja, pokreta tijela i ostalih ključnih unosa. Podržani uređaji omogućuju dodavanje pokreta tijela, brzine disanja i zasićenja kisikom u aplikaciji Garmin Connect za potpuniju sliku vaše noći.

Ocjena spavanja (Sleep score) je broj od 0 do 100.

Kako Garmin određuje ocjenu spavanja?

Ne postoji samo jedna stvar koja definira dobar san, zbog čega je neophodno istovremeno razmatrati spavanje iz različitih perspektiva.

Rezultat noćnog spavanja izračunava se na temelju dužine spavanja, kvalitete i o aktivnostima oporavka u vašem autonomnom živčanom sustavu dobivenim iz podataka o varijabilnosti otkucaja srca.

Količina spavanja i kvaliteta spavanja procjenjuju se uspoređivanjem snimljenog spavanja sa standardima za određenu dob koji su dogovorili stručnjaci za spavanje.

Više sna može kompenzirati lošu kvalitetu sna. Točno je i suprotno. Ako ste super spavač s izvrsnom razinom oporavka i redovitim ciklusima spavanja, vjerojatno možete proći s manje sna. S druge strane, ako vam se san često prekida ili pokazuje znakove slabog oporavka, možda će vam trebati više od 9 sati sna da biste postigli sličnu korist.

Trajanje sna

Stručnjaci, poput onih iz Nacionalne zaklade za san, preporučuju zdravim odraslima da spavaju između sedam i devet sati svake noći. Neki ljudi prirodno trebaju više sna, drugi trebaju manje. A vaše potrebe za noćnim snom variraju ovisno o zahtjevima i načinu života.

Studije redovito povezuju manje od sedam sati sna svake noći s različitim lošim zdravstvenim ishodima. Debljanje, pretilost, povišeni krvni tlak, bolesti srca i moždani udar specifični su zdravstveni rizici povezani s redovitim spavanjem manje od sedam sati svake noći.

Nedovoljno spavanje povezano je i s porastom mentalnih pogrešaka, nezgoda kod kuće i na radnom mjestu te ozljedama na treningu.

Kvaliteta sna

Kvaliteta sna važna je za osjećaj svježine kad se probudite. Čitav niz elemenata uzima se u obzir pri određivanju kvalitete spavanja. Ocjena spavanja uključuje koliko ste se puta probudili tijekom noći, kada su se dogodila buđenja i koliko ste vremena proveli budni nakon odlaska u krevet i prije jutarnjeg ustajanja.

Kontinuitet je važan doprinos kvaliteti spavanja. Kada je vaše spavanje prekinuto, to remeti stvaranje ciklusa spavanja koji podržavaju restorativne procese koji definiraju dobar san. Ciklusi spavanja uredni su prijelazi između faza spavanja (lagani, duboki i REM) koji se idealno ponavljaju nekoliko puta svake noći.

Svaka faza spavanja povezana je sa specifičnim restorativnim prednostima. Podrazumijeva se da REM spavanje podržava kognitivne funkcije i pamćenje. Duboki san povezan je s obnovom energije, popravljanjem i regeneracijom stanica i održavanjem zdravog imunološkog sustava. Na dio rezultata spavanja utječe koliko vremena provedete u svakoj fazi spavanja tijekom noći.

Oporavak tijekom noći

Treći glavni doprinos vašoj ocjeni spavanja jest podatak osobnog oporavka. Ovaj je element izveden iz iste znanosti koja pokreće cjelodnevno praćenje stresa i Body Battery značajke na vašem Garmin satu. To znači da se analiziraju promjene u načinu na koji vaše srce kuca iz jednog trenutka u drugi kako bi se otkrilo stanje stresa i oporavka u vašem autonomnom živčanom sustavu (ANS).

Stupanj aktivnosti unutar parasimpatičke (mirovanja i probave) grane vašeg ANS-a u odnosu na simpatičku (borbu ili bijeg) granu tumači se tako da otkriva prisutnost i intenzitet stanja oporavka onako kako se javljaju u vašem tijelu.

Rezultat pruža uvid u vaš san iz perspektive obnavljanja snage. Naporne aktivnosti kasno navečer i konzumacija alkohola obično smanjuju oporavak preko noći. Razine oporavka preko noći također su obično niže kada se vaš imunološki sustav aktivno bori protiv infekcije.

Uvid u bolji san

Naš osobni interes za praćenje spavanja obično dolazi iz želje za boljim spavanjem. Ako se ne borite s nesanicom, više sna uglavnom je pitanje upravljanja vremenom i određivanja prioriteta. Sposobnost praćenja vašeg sna i sagledavanje trendova s vremenom za mnoge predstavlja veliku promjenu kada je potrebno staviti san kao prioritet.

S druge strane, poboljšanje kvalitete spavanja više se odnosi na način života i odabir aktivnosti tijekom dana. Znati kako će vaše odluke tijekom dana utjecati na vaš san noću otključava mogućnost boljih, informiranijih odluka i izbora načina života.

Kompatibilni satovi povremeno će ponuditi personalizirani uvid koji će vam pomoći da bolje razumijete svoj san i kako to utječe na performanse tijekom dana. Vidjet ćete i savjete za bolje spavanje na temelju stvarnih podataka o vlastitom stresu, oporavku i obrascima tjelesne aktivnosti zabilježene tijekom dana i noći.

——————————————————————————-

Garmin Sleep Score and Sleep Insights

Healthy lifestyles are built on the foundation of good sleep. A good night’s sleep prepares you for success with mental tasks and physical challenges alike. Sleep is also important for your immune system, helping you avoid getting sick and recover faster when you do. The list of benefits associated with good sleep is practically endless.

And yet it is estimated that more than a third of adults regularly get less than enough sleep each night. Many are concerned that poor sleep trends are the rise. A 2015 study indicated that the number of Americans who self-reported sleeping less than 6 hours per night nearly doubled between 1985 and 2012 from 38.6 million to 70.1 million people.

Given the importance of sleep and how easy it is to get off track, one thing is certain — understanding more about your own relationship with sleep is an advantage. Keeping tabs on your sleep helps you stay accountable to yourself. You can spot opportunities to improve before poor sleep becomes a habit.

Advanced Sleep Tracking with Sleep Score

Sleep score and accompanying insights are new lifestyle-oriented additions to compatible Garmin watches with advanced sleep tracking. This includes the Venu 2 series, the fēnix 6 and fēnix 6 solar series, the Descent MK2 series, the tactix Delta series, Enduro, Forerunner 745, the Forerunner 945 series and the MARQ series of tool watches.

Advanced sleep tracking is designed to recognize when you fall asleep, when you wake up and sleep stages as they occur during the night. This includes light, deep and REM sleep stages.

Sleep and sleep stages are identified using a combination of heart rate, heart rate variability, respiration rate, body movement and other key inputs. Supported devices enable you to add body movement, respiration rate and oxygen saturation overlays to your sleep charts in the Garmin Connect app for a more complete picture of your night.

Your sleep score is a number (0-100) that summarizes the underlying data to reveal how you slept. A high sleep score means you are well-prepared for the challenges of the day ahead. You also get instant insight into significant factors that influenced your score.

How Is Garmin Sleep Score Calculated?

Sleep is a complex and multidimensional phenomenon. And while science hasn’t fully explained the mysteries of sleep, there are many things that we do know. For example, there isn’t just one thing that defines good sleep, making it essential to consider sleep from different perspectives simultaneously.

Your nightly sleep score is calculated based on a blend of how long you slept, how well you slept and evidence of recovery activity occurring in your autonomic nervous system derived from heart rate variability data.

Sleep quantity and sleep quality are assessed by comparing your recorded sleep to age-based standards agreed upon by sleep experts.

Getting more sleep can help compensate for poor sleep quality. The opposite is true as well. If you are a super sleeper with excellent recovery levels and regular sleep cycles, you can probably get by on less sleep. On the other hand, if your sleep is frequently interrupted or displays signs of poor recovery, then you may need more than 9 hours of sleep to achieve a similar benefit.

Sleep Duration

Experts, like those at the National Sleep Foundation, recommend healthy adults get between seven and nine hours of sleep each night. Some people naturally need more sleep, others need less. And your own nightly sleep needs vary according to the demands and time life.

There is a line, however, below which good sleep quality appears to be unable to compensate for less time spent sleeping. Studies associate regularly getting less than seven hours of sleep each night with a variety of poor health outcomes. Weight gain, obesity, high blood pressure, heart disease and stroke are all specific health risks associated with regularly getting less than seven hours of sleep each night.

Getting less sleep than you need is also associated with an increase in mental mistakes, home and workplace accidents, and training injuries.

Sleep Quality

Sleep quality has a lot to do with how fresh you feel when you wake up. A whole range of elements is considered when determining how sleep quality contributed to your sleep score. This includes how many times you woke up during the night, when awakenings occurred, and how much time you spent awake after going to bed and before getting up in the morning.

As you can imagine, continuity is an important contributor to sleep quality. When your sleep is interrupted it disrupts the formation of sleep cycles that support the restorative processes that define good sleep. Sleep cycles are orderly transitions between sleep stages (light, deep and REM) that ideally repeat several times each night.

Each sleep stage is associated to varying degrees with specific restorative benefits. REM sleep, for example, is understood to support cognitive functions and memory. Deep sleep is associated with energy restoration, cell repair and regeneration, and maintaining a healthy immune system. A portion of your sleep score is affected by how much time you spend in each sleep stage during the night.

Excessive tossing and turning during the night, even if you don’t wake up or remember waking up, can also reduce your sleep quality.

Overnight Recovery

The third major contributor to your sleep score is a personal recovery metric. This element is derived from the same science that powers the all-day stress tracking and Body Battery features on your Garmin watch. This means changes in how your heart beats from one moment to the next are analyzed to reveal stress and recovery states occurring in your autonomic nervous system (ANS).

The degree of activity within the parasympathetic (rest-and-digest) branch of your ANS relative to the sympathetic (fight-or-flight) branch is interpreted to reveal the presence and intensity of recovery states as they occur in your body.

The result provides insight into your sleep from the perspective of restorative power. Strenuous activity late in the evening and alcohol consumption commonly reduce overnight recovery. Overnight recovery levels are also usually lower when your immune system is actively fighting an infection.

Insight for Better Sleep

Our personal interest in sleep tracking usually comes from a desire to sleep better. Unless you are struggling with insomnia, getting more sleep is mostly a question of time management and prioritization. The ability to effortlessly track your sleep and see trends over time is a huge game changer for many when it comes to recognizing the need to prioritize sleep.

Improving sleep quality, on the other hand, is more about lifestyle and activity choices made during the day. Knowing how your decisions during the day will affect your sleep at night unlocks the possibility of better, more informed decisions and lifestyle choices.

Compatible watches will occasionally offer personalized insight to help you understand your sleep better and how it affects performance during the day. You will also see tips to sleep better based on real-world data about your own stress, recovery, and physical activity patterns recorded during the day and night.

Kontakt

Magazin Trčanje

Jakova Gotovca 1, Zagreb

01/4666083

[email protected]

Impresum

Nakladnik: DŠR Omega Zagreb
Glavni urednik: Neven Miladin

Suradnici/Kolumnisti: Dragan Janković, Asja Petersen, Danijel Lacko, Maroje Ćuk, Darko Mršnik, Tihana Kunštek, Renata Kapicl, Ana Kokolek, Irena Pavela Banai

Marketing: Sanja Miladin 091/9730656

CJENIK oglasnog prostora

COOKIES

Kako bi posjet ovoj web stranici bio što ugodniji i praktičniji, ova web stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića (cookies) koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne. Opširnije

Back to Top